Hướng dẫn Facebook – Ẩn nick trạng thái online chat


Hướng dẫn Facebook – Ẩn nick trạng thái online chat
#huongdanfacebook Hướng dẫn Facebook
Cách tắt chat với một người hoặc ẩn nick với mọi người trên facebook.

Liên hệ hướng dẫn:
https://www.facebook.com/SachHuongDan
https://www.facebook.com/HoiDapCNTT
https://www.facebook.com/nguyenthanhphong
https://www.facebook.com/ketnoithegioiao
https://plus.google.com/+nguyenthanhphong/posts
https://plus.google.com/+vlogchemgio/posts

Please visit us at:
Chat City Melbourne

About the author: cadmin